YHDISTYKSEN TOIMIJAT

2017-2018 Toimikaudelle puheenjohtaja Juha Happonen 040 - 5085 845 neulaniemen.puheenjohtaja(at)gmail.com
SIHTEERI Voitto Aittola puh 044 - 261 2301, voitto.aittola(at)dnainternet.net TAI neulaniemen.sihteeri(at)gmail.com
JÄSENMAKSUT/RAHASTONHOITAJA Sirkka-Liisa Tuomainen 040 - 550 2383 siki.tuomainen(at)gmail.com / neulaniemen.rahastonhoitaja(at)gmail.com
MEDIAVASTAAVA (hallituksen jäsen) Esko Korhonen / esko.korhonen(at)koti.fimnet.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE NEULANIEMEN KUNTALAISALOITTEESEEN, joka sai 12.8.2014 - 27.2.2015 välisenä aikana 2.375 ALLEKIRJOITUSTA ! Se oli ensimmäinen valtuustokäsittelyn rajan ylittänyt (2% kunnan täysi-ikäisistä asukkaista) kuntalaisaloite! Aloite nähtävissä: Säilytetään Neulaniemi virkistyskäytössä

TÄSTÄ ANNAT SUORAA PALAUTETTA KAAVOITTAJALLE:
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.htm
AJANKOHTAISET YLEISKAAVAT:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat
KAUPUNGINVALTUUSTO:http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
KUOPION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU: http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

28. helmikuuta 2013Neulaniemen Seudun Mökkiläiset ry (NSM ry) järjestää maaliskuussa (20.3.2013) ”yhteisenlauluillan” Kuopiossa! tärkeämmät ohjelmat tulevat lähiakana tässä. tervetuloa sankoin joukkoon laulamaan!

19. helmikuuta 2013

Terveisiä Blogikoulutuksesta....

... olin täällä tällä kertaa ihan yksin. Ilmeisesti porukkaa on sitten sairaana kuin pipoa ja ehkä viesti ei ole kaikkia tavoittanut. Kolmas syyllinen on tietysti etelän koulujen hiihtolomat ja se että ne on kaikki teillä sylissä käämässä, ja sehän onnii ilonen asija. Mie lähen kansa tästä omille hommille... nähhään ja kuullaan tuassiisa...

Ja kiitos kun levitätte kansalaiskyselyämme  tuosta sivun ylälaidasta kaikille tahoille vastattavaksi :D

4. helmikuuta 2013

Tuliterä kynä laulamaan

Tänään kirjauduin uutena kirjoittajana mokkiläisten blogiin. Harjoittelua siis tämän alustan osalta huimat 15min elikkäs jokainen joka halajaa kirjoitus suonen purkamiseen suosittelen.

Kevättä kohden kaavoitusten ja lumen sulamisten merkeissä.

Mutta nyt kahville..(ei vielä nokipannu mutta kevään korvallasitäkin siis tiedossa toivottavasti isommalla poppoolla).

Kaisa-Mari Immonen kaavoitusosastolta selvensi prosessia vastineemme pohjalta


(Hei, laitan tämän tänne ja teille tiedoksi K-M Immosen pyynnöstä, koska hän ei tavoittanut kaikkia meitä. Kaavaprosessi näyttää olevan monimuotoinen ja viranomaiskielenkäytöstä johtuen myös hankala ymmärtää, myös itselleni. Toivottavasti tämä selventää näkökulmia. Toimeksisaaneena JuusoHoo)
- - - - 
1.2.2013 sähköpostitse Kaisa-Mari Immonen:

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMISMENETTELYSTÄ


Osallisilta saatujen palautteiden perusteella on syytä selventää osallistumismenettelyä.

Virallinen palautteenanto:

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) määrää järjestettäväksi viralliset kuulemiset Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetyllä tavalla:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14 vrk nähtävillä, jolloin voi jättää mielipiteitä ja huomautuksia OAS:iin liittyen

Luonnosvaihe: yleiskaavaluonnos tai luonnosvaihtoehdot 30 vrk nähtävillä, jolloin voi jättää kirjalliset mielipiteet luonnokseen / vaihtoehtoihin

Ehdotusvaihe: kaavaehdotus nähtävillä 30 vrk, jolloin voi jättää kirjalliset muistutukset kaavaehdotukseen liittyen

Virallisista kuulemisista ilmoitetaan Kuopion kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Kuopion kaupunkilehdessä. Lehti-ilmoituksen lisäksi kuulutukset ovat nähtävinä virallisella ilmoitustaululla ja netissä kaavoituksen sivuilla http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat

Epävirallinen palautteen anto:

Edellä mainittujen MRL:n mukaisten virallisten kuulemisten lisäksi on osallisten mahdollista antaa palautetta epävirallisesti koko kaavaprosessin ajan puhelimitse, sähköpostilla, kirjeitse tai käymällä paikan päällä kaavoitusosastolla.

Palautelomake:

Näiden perinteisten vaikutuskanavien lisäksi olemme avanneet nettiin palautelomakkeen, jota voi myös käyttää palautteenantoon koko kaavaprosessin ajan. Palautelomake löytyy osoitteesta: http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat ”Neulaniemen osayleiskaava”- otsikon alta

Kaavaraati:

Yllämainittujen vaikutuskeinojen lisäksi olemme tarjonneet kuntalaisille mahdollisuuden osallistua kaavan tavoitteiden määrittämiseen kaavaraadin kautta. Kaavaraadin on tarkoitus toimia ryhmätyöpohjalta, joten ryhmän toimivaksi kooksi on arvioitu 10-15 hlö. Kaavaraati , jolla pyritään luomaan pohjaa mahdollisimman hyvälle uudelle asuinalueelle, ei ole MRL.n määräämää osallistamistoimintaa, vaan uusi avaus vaikutuskanavien lisäämiseksi.


Yhteistyöterveisin
Kaisa-Mari Immonen
kaavoitusarkkitehti

Tervaruukin puolen mökkiläisten kommentti OAS:sään (Rainer Qvick & co)


Tervehdys, tässä Rainer Qvickiltä luvalla tänne julkiseksi laitettu palaute Neulaniemen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, allekirjoittaneet näkyvät lopussa, kiitos avoimuudesta:

- - - - - - - 

Kuopion kaupunki,
Strateginen maankäytön suunnittelu
PL 1097, 70111 KUOPIO
Neulaniemen osayleiskaavan laatiminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Neulaniemen länsirannan loma-asukkaat pitävät Kuopion seudun maakuntakaavan osayleiskaavatyötä ohjaavia periaatteita erittäin
hyvinä. 17.1.2013 olleessa informaatiotilaisuudessa esillä olleet luonnokset olivat maakuntakaavan vastaisia erityisesti länsirannalle
luonnostellun omakotitaloasutuksen johdosta. Näin laaja 2000 asukkaan omakotitaloasutus maakuntakaavassa virkistysalueena
osoitetulle alueelle ei noudata maakuntakaavan aluevarauksia eikä tavoitteita Kuopion niemen etelä-pohjoissuunnassa olevan
ekologisesti arvokkaan virkistys- ja vihervyöhykkeen jatkuvuudesta ja esteettömyydestä. Neulamäki-Kolmisoppi alueen
luonnonsuojelualueiden (NATURA, MY-alueet,SL-alueet) pohjoispuolella oleva VL-alue on osoitettu täydentämään tätä osaa
Kuopion valtakunnallisesti merkittävästä lehtokeskuksesta ja järviluontoalueesta. Viheryhteystarve turvaa yhteydet
virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon tiiviisti asutulla Kuopion niemellä Vanuvuorelta Siilinjärven Kehvo-Räimä alueelle.
Vanuvuoren itäosa on osoitettu Kuopion seudun maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi, joten Vanuvuoren alueelle on
mahdollista kaavoittaa omakotitaloalueita, jotka liittyvät saumattomasti Saaristokaupunkiin.
Kasvillisuusselvityksessä ja liito-oravakartoituksessa 2012 monimuotoisuudelle tärkeät kohteet (kartassa punaiset) sijaitsevat alueen
pohjoisosassa ja voidaan mainiosti nivouttaa maakuntakaavan mukaiseen länsirannan virkistys- ja suojelualueisiin. Asutuksen
sijaitessa maakuntakaavan mukaisesti lähempänä kaupunkia, on energiatehokkuus ja liikenteen päästöt pienemmät.
Kasvillisuusselvityksessä 2012 ei ole otettu huomioon Tervaruukintien varressa lähes koko matkalla esiintyvää valkolehdokkia, joka
on suojeltu kämmekkäkasvi. Alueella esiintyy myös tikankonttia. Alueella on myös runsas eläimistö, esim. kettu-, hirvi-, ja
mäyräkanta, linnuista kuikka, kalatiira, kehrääjä, palokärki, teeri, metso, laulujoutsen. Onko kasvillisuusselvitystä ja liitooravakartoitusta
tehty länsirannalle ajatellulle, maakuntakaavasta poikkeavalle, mahdolliselle rakennusalueelle, ollenkaan? Laaja
omakotitaloalue laukaisee myös luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen arvioinnin mahdollisesta Natura-alueen perusteena olevien
arvojen merkittävästä heikentymisestä.
Näiden asioiden perusteella ehdotamme, että alueen kehittämistä jatketaan maakuntakaavan pohjalta, sovittaen ympäristöönsä
hyvin istuva ja paikallisia luonnonolosuhteita kunnioittava huvila-/kesämökki-/omakotiasutus, vaikka laajennettuna, huomioiden
ympäristö- ja virkistysarvot säilyttäen maakuntakaavan mukainen kaupunkilaisille tärkeä yhtenäinen suojelu- ja viheralueverkosto
Neulaniemen länsirannalla ainakin pääosiltaan. Ehdotamme myös, että alueen vapaa-ajan asukkaiden kanssa neuvotellaan ja
tehdään sopimukset tonttien tulevaisuudesta huomioiden alueen asukkaiden toiveet ennen luonnoksen nähtäville asettamista.
Pidämme osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa riittämättömänä.
30.1.2013
Neulanimen länsirannan vapaa-ajan asukkaat
Rainer Qvick Heikki Vartiainen
Paula Qvick Päivi Vartiainen
Pekka Sonninen Hannu Kuivalainen
Eevi Kurtti Esko Korhonen
Jorma Tiihonen Voitto Aittola
Sirkka Tiihonen Heini Aittola
Tapani Keränen Rauno Hämäläinen
Arja Keränen Minna Hämäläinen
Sari Tiainen
Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus

2. helmikuuta 2013

NEULANIEMEN SEUDUN MÖKKIYHDISTYKSEN KANNANOTO YLEISKAAVALLE!Hei!

Neulaniemen seudun Mökkiläiset ry:n 29.1.2013, pidetyn hallituksen kokouksessa on otettu kantaa siihen että olemassa olevia kulttuurihistoria rakennuksineen on säilytettävä, virkistyskäytön monimuotoisuus turvata sekä on taattava etuosto-oikeus tontteihinsa olemassa olevien mökkiläisille.

Parhain terveisin

Balan Pillai
puheenjohtaja
Neulaniemen Seudun Mökkiläiset ry:n hallituksen puolesta
Kuopio